Обучение на MS Access

                         · Същност и основни характеристики на базите от данни

                         · Реализация на базите от данни в Microsoft Access

                         · Създаване на таблици в Microsoft Access

                         · Инпортиране и експортиране на таблици

                         · Въвеждане,търсене, сортиране, промяна на данни

                         · Детайли на полетата в таблиците

                         · Заявки в Microsoft Access - създаване и редактиране

                         · Оператори използвани в заявките в Microsoft Access

                         · Функции и оператори използвани в заявките в Microsoft Access

                         · Сумарни и crosstab - кръстосани заявките в Microsoft Access

                         · Изчисление на средноаритметична стойност в Access

                         · Създаване на бутони в Access

                         · Готови бази данни.

                         · Примерна задача за заявки


                                          
Автор: д-р Веселин Дзивев от СУ "Климент Охридски"