Алгоритъм на Флойд-Уоршал
(Floyd-Warshall Algorithm code: c++)

     Алгоритъмът на Флойд-Уоршал се използва за намиране на най-къс път както в ориентиран така и в неориентиран граф, от всеки връх до който и да е друг връх. Работи коректно както с полжителни, така и с отрицателни тегла на дъгите (ребрата). Алгоритъмът извежда минималните дължини на всяка двойка върхове на графа.

Приемаме,че имаме претеглен граф G=(V,E) V - брой върхове, Е – брой ребра от типа:

site
site


    За съхранение на стойностите се използва квадратна матрица на съседство а[N][N]. Ако съществува връзка (ребро) се пише теглото на връзката (разстоянието). Например връзка 1-->2=7 (първи ред, втора колона), 1-->3=9, 1-->6=14, 2-->1=7 (втори ред, първа колона). Ако не съществува ребро се присвоява максимално допустимата стойност за с++ (INT_MAX) или стойност по-голяма от максималното разстояние в матрицата(за примера използвам INF=9999). На главния диагонал се присвояват стойности 0, защото разстоянието от т.1 до т.1, от т. 2 до т.2 е равно на 0.

int a[N][N] = {
          {0, 7, 9, INF, INF,14},
          {7, 0, 10, 15,INF,INF},
          {9, 10, 0,11,INF, 2},
          {INF,15,11,0,6,INF},
          {INF,INF,INF,6,0,9},
          {14,INF,2,INF,9,0}
};

Принцип на действие:
    Основната идея на алгоритъмa се състои в това, че ние вече имаме даден път от определен врьх i до друг j (може да съществува разстояние (ребро) за директно свързване от i до j) и ние се опитваме да го намалим, като включваме друг връх k и проверяваме дали това разстояние е по-малко от вече съществуващото (i до j). Ако е по-малко съответно го приемаме за минимално.
         Ето я и обобщената формула на Флойд:
                  Ak[i,j]=min(Ak-1[i,j], Ak-1[i,k]+Ak-1[k,j])
Това е пример от къде се взимат стойностите
                   A1[i,j]=min(A0[i,j], A0[i,1]+A0[1,j])

     Oт тази формула произлиза и основното неравенство:
         if (A[i][k] + A[k][j] < A[i][j])     A[i][j] = A[i][k] + A[k][j];

Алгоритъмът е много приятен и лесен за запомняне, три последователни (вложени) цикъла, сложност О(N3) и по-горе описаното уславие:

       for (k = 0; k < N; k++)
           for (i = 0; i < N; i++)
               for (j = 0; j < N; j++)
                   if (A[i][k] + A[k][j] < A[i][j])
                   A[i][j] = A[i][k] + A[k][j];


Индексът на Ak показва, колко пъти ще се пренарежда мартрицата до намиране на минималните разстояния. Колко са върховете, толкова циклъла ще трябва да направи променливата к , която трябва да бъде най-външеня цикъл, защото “върти” цялата матрица, а i – редове, j – колоните.


Пример (Floyd-Warshall's Algorithm).
Извежда най-малките разстояния р между всички двойките върхове. Подрежда ги в матрицата A[N][N].


#include <iostream>// tested on Code::Blocks on Linux
using namespace std;
#define N 6
#define INF 9999
int main()
{
int i,j,k;
int A[N][N] = {
       {0, 7, 9, INF, INF,14},
      {7, 0, 10, 15,INF,INF},
      {9, 10, 0,11,INF, 2},
      {INF,15,11,0,6,INF},
      {INF,INF,INF,6,0,9},
      {14,INF,2,INF,9,0}
};
      for (k = 0; k < N; k++)
             for (i = 0; i < N; i++)
                  for (j = 0; j < N; j++)
                     if (A[i][k] + A[k][j] < A[i][j])
                     A[i][j] = A[i][k] + A[k][j];
for(i=0;i< N;i++)
   {
         for(j=0;j< N;j++)
      {
      cout<< "  "<< A[i][j];
   }
cout<< endl;
}
return 0;
}Благодаря за вниманието Ви !