Форматиране на резултатите - хитрости

     Форматирането дава възможност за извеждане резултатите от програмите във формат, който ние желаем.
За да можем да ползваме различните функции за форматиране наречени: манипулатори
трябва в началото на програмата да включим хедър файла iomanip.h съдържащ библиотеката за работа с манипулатори.
Вклщчването се осъществява по този начин.
#include <iomanip> // for Code::Blocks
setw(n) - n указва броят на символите, които ще се използват за ширина на полето, включително и десетичната точка за променливата, която следва.
cout<< setw(10)< setprecision(n) - n указва броят на символите, които ще използва променливата, без десетичната точка.
cout<< setprecision(4)<< x; - за променливата х ще се използват 4 символа, без десетичната точка;
setiosflags(ios::fixed) - чрез него се задават броя на знаците след десетчната запетая;
cout<< setiosflags(ios::fixed)<< setprecision(4) << x<< endl; - четири знака след десетичната запетая;
resetiosflags(ios::fixed) - премахва действието на setiosflags(ios::fixed);
defaultfloat - отпечатва реалните числа стандартен формат;
std::scientific - отпечатва реалните числа с експонентна част;

   Пример : Различни начини на форматиране.

#include <iostream> // for Code::Blocks
#include <math.h>
#include <iomanip>
using namespace std;
int main()
  {
      double x=1.23456789;
      double y=123.456789;
      cout<< x<< endl;
      cout<< setw(20)<< x<< endl;
      cout<< setw(10)<< x<< setw(10)<< y<< endl;
      cout<< "setprecision(4) ==> "<< setprecision(4)<< x<< endl;
cout<< "setiosflags(ios::fixed) setprecision(4) ==> "<< setiosflags(ios::fixed)<< setprecision(4)<< x<< endl;
      cout<< resetiosflags(ios::fixed);
cout<< "resetiosflags(ios::fixed) setprecision(4) ==> "<< setprecision(4)<< x<< endl;
cout << " setprecision(4) scientific ==>"<< setprecision(4)<< std::scientific << y << endl;
      cout<< "defaultfloat ==> "<< defaultfloat << x << endl;
      cout<< "hexfloat ==> "<< std::hexfloat << x<< endl;
return 0;
}

Следва продължение .....