Конструктори и деструктури
О. Ако в един клас съществува функция със същото име както е името на класа, то тази функция се нарича конструктор. Тя се извиква когато се създава нов обект и го инициализира (задава му начални стойности)
   Конструктурът се използва за задаване на начални стойности, когато работим за да не получаваме непредсказуеми резултати.
Пример: повдигаме зададена стойност на квадрат.

#include <iostream> //for Code Blocks
using namespace std;
class my_class {
int a;
public:
my_class (int);
void show ();
};
my_class::my_class (int b) {
a=b;
}
void my_class::show ()
{cout<< a*a<< endl;}
int main ()
{
my_class A(5),B(11);
A.show();
B.show();
return 0;
}
        
under construction . . . . ........