Списъци
  Списък - това е последователност от елементи .
Елементи към списъка могад да се добавят, да се премахват, да се променят.
Списъка можем да си го представим, като бележка с написаните продукти
за пазар, които можем да променяме, зачеркваме и т.н.
В програмирането се използва термина - свързан списък. При свързания списък
всеки елемент съдържа информация (обикновенно адреса, чрез указател ) за
достигане до следващия елемент. Достъпа до елементите е последователен
с изключение на първия елемент. Фактически за да достигнеш до последния
елемент трябва да преминеш през всичките предходни.
Използването на свързани списъци е удобно, когато броя на елементите не е
известен предварително и списъците ги представяме с динамични структури.
Свързаните списъци се използват най-често, когато трябва елементите му
лесно да променят местата си. Използват за представяне на стекове,
дървета и графи.
Списъците могат да бъдат представени с една връзка, когато имаме
указател към следващия елемент и се нарича едносвързан списък.
И с две връзки, когато за всеки елемент се пазят по два указатела,
към предходния и към следващия елемент тогава се нарича двусвързан
списък
.

   Пример 1 : Създаване на свързан списък чрез динамична структура.
Въвеждаме 5 числа, след това програмата извежда числата ред.
#include <iostream> //for Code Blocks
using namespace std;
struct list
{ int data;
list *next;
}*top=0, *last=NULL;
void push (int n)
{
list *c=new list;
c->data = n;
c->next = last;
c->next=NULL;
if(!top)
top=last=c;
else
last->next=c;
last=c;
}
void print (int &n)
{
list*c=top;
while (c)
{
cout<< c->data;
c=c->next;
cout<< endl;
}
}
int main()
{ int a, i;
for(i=1; i<=5; i++)
{ cin>> a;
push(a);
}
cout<< endl;
print(a);
return 0;
}

Благодаря за вниманието Ви !