Оператори и изрази

   Определение: Операторите са запазени думи, които трябва да се знаят ,за да се
напише една програма на с++. Някои от тях са : for – оператор за цикъл,
if – оператор за условна конструкция, swith – оператор за избор, break и т.н.
Имената на вашите променливи не трябва да съвпадат със служебните думи (операторите),
защото ще се получават грешки при изпълнение на програмите.
Израза е комбинация от оператори.
1. Оператор за присвояване = (равно).
int a;
а=10;
Променливата a присвоява стойност 10. В програмирането променливите се наричат
идентификатори , те могата да се образуват от букви цифри и (_) долно тире,
не могат да започват с цифра. Пример : а, b1, ab12, c_3 и т.н. Лявата страна на
израза присвоява стойността ( a=b=3).
Може и по този начин:
int a=10; при самата декларация на променливата да се инициализира.
Декларация – когато си създавате някаква променлива в програмата.
Инициализация – когато се задава някаква начална стойност на променливата. Пример:
int a=3,b=5,c; double a1=3.14,b2;
a=b; // променливата а присвоява стойността на променливата в;
Лявата страна на равенството присвоява стойностите или променливите.
+ събиране
- изваждане
* умножение
/ деление
% остатък от целочислено деление (модул) , % работи само с цели числа;
делиме числата и извежда само остатъка от делението;
а= 11%7; от тук следва че а=4;
а=13%7 от това следва че а=6;
а=13%6; от тук следва, че а=1;
а=12%6; от тук следва, че а=0;
Пример :

#include <iostream>//for Code::Blocks
using namespace std;
int main ()
   {
        int a=11,b=7;
        int c=a%b;
        cout<< c;
        return 0;
   }

Тази програма ще изведе 4 на екрана.

                      Основна програма, от която се започва:
Пример 1 : събиране на две числа.

#include <iostream>//for Code::Blocks
using namespace std;
int main ()
    {
       int a,b,c;
       cout<<"a=";
       cin>>a;
       cout<<"b=";
       cin>>b;
       c=a+b;
       cout<<"c="<< c;
       return 0;
   }


2. Съставни оператори
Може да се осъществи комбиниране на операторите за присвояване.Целта е да се пише по-малко.
Пример :
c=c+1; е еквивалентно на с++; и на с+=1;
c=c/2; е еквивалентно на c/=2;
c=c-5; е еквивалентно на c-=5; Фактически повтарящата се променлива се премахва изнаците преминават преди равното.
3. Нарастване и намалчване в с++
Ако напишем в една програма с++ и ++с няма да получим единнакви резултати.
++с - префиксен оператор ++;
с++ - суфиксно използване на оператора за увеличение ++;

     Пример 2. За употреба на префиксен и суфиксен оператор ++ .

# include <iostream> // for Code::Blocks
using namespace std;
int main ()
   {
      int a,c;
      c=1;
      a=c++; // a=1 , a c=2
      cout<<"a="<< a<< endl;
      cout<<"c="<< c<< endl;
      a=1;
      c=++a; //a=2, c=2
      cout<<"a="<< a<< endl;
      cout<<"c="<< c<< endl;
      return 0;
   }


Когато напишем a=c++; първо стойността на с се присвоява на а (a=1) и след това
се увеличава с (c=2), но когато напишем a=++c; първо се увеличава стойността на с
(с=2) и след това се присвоява стойността на а (а=2).

ASCII - The American Standard Code for Information Interchange.
     Пример 3.
Извежда ASCII кодовете на видимите символите на екрана.
След това извежда разликата между а и А, а-А=32 т.е. изважда разликата между кодовете на символите .

#include <iostream> // for Code::Blocks
using namespace std;
int main()
{
int i;
for(i=31;i<=255;i++)
cout<< i<< "=>"<< char(i)<< ", ";
cout<< endl<< char(97)<< "-"<< char(65)<< "="<< char(97)-char(65)<< endl;
return 0;
}


Благодаря за вниманието Ви !