Типове данни. Променливи

  На всяка променлива, която се използва в с++ трябва първо да и се присвои име и тип (това се нарича: деклариране на променливата).
Пример:
       int A ;
Декларира променлива с име A; int означава, че е цяло число ( без десетична запетая ).
     Пример 1. Събиране на две числа.

# include <iostream>
using namespace std;
int main()
  {
      int a;
      int b,c;
      a=11;
      b=5;
      c=a+b;
      cout<<c;
     return 0;
    }


Основните типове данни са :
          Цели числа
int - декларира цели числа в интервал от -2147483648 до 2147483647   с дължина 4 байта;
short - декларира цели числа в интервал от -32768 до 32767   с дължина 2 байта;
long - декларира цели числа в интервал от -2147483648 до 2147483647   с дължина 4 байта;
unsigned означава (без знак), че няма отрицателни числа; unsigned се поставя пред int, short или long;
unsigned int - декларира цели числа в интервал от 0 до 4294967295   с дължина 4 байта;
unsigned short - декларира цели числа в интервал от 0 до 65535   с дължина 2 байта;
unsigned long - декларира цели числа в интервал от 0 до 4294967295   с дължина 4 байта;

          Реални числа
float - декларира реални типове данни в интервал от -3.4e-38 до 3.4e+38  
с дължина 4 байта;
double - декларира реални типове данни в интервал от 1.7e+/ -308  
с дължина 8 байта;
long double - декларира реални типове данни в интервал от 1.2e+/ -4932  
с дължина 10 байта;
Тук има известни разминавания в Code::Blocks 13.12 показва дължина 12 байта във Microsoft Visual C++ 6.0 дължината е 8 байта, а в повечето литератури пише 10 байта.
     Оператора sizeof(x)връща дължината на променливата х в байтове(Byte)
също така в sizeof(double)- можем да пишем и самото име на типа данни,
можем да напишем и sizeof(long long int);

     Пример 2. Представя начин за употреба на оператора sizeof().

# include <iostream>
using namespace std;
int main()
  {
    int a;
    long long int b;
    float c;
    double d;
    long double e;
    long int f;
    bool j;
    cout<< "Int ==> "<< sizeof(a)<< " byte"<< endl;
    cout<< "Long int==> "<< sizeof(f)<< " byte\n";
    cout<< "Long long int ==> "<< sizeof(b)<< " byte\n";
    cout<< "Float ==> "<< sizeof(float)<< " byte\n";
    cout<< "Double ==> "<< sizeof(double)<< " byte\n";
    cout<< "Long double ==> "<< sizeof(long double)<< " byte\n";
    cout<< "Bool ==>"<< sizeof(j)<< " byte\n";
    return 0;
  }


     В хедър файла limits.h или climits се съдържа границата на размера
на всеки тип данни. Достъпът до тях се осъществява чрез : INT_MAX , INT_MIN за тип int
можем да напишем LONG_MAX , LONG_MIN за тип long int и което е интересно
LLONG_MAX за long long int, ULLONG_MAX за unsigned long long int

     Пример 3. За употребата на оператора LLONG_MAX и ULLONG_MAX.
# include <iostream>
# include <limits.h>
using namespace std;
int main()
{
cout<< "Max int ==>"<< INT_MAX<< endl;
cout<< "Min int ==>"<< INT_MIN<< endl;
cout<< "Max short ==>"<< SHRT_MAX<< endl;
cout<< "Min short ==>"<< SHRT_MIN<< endl;
cout<< "Max long int ==>"<< LONG_MAX<< endl;
cout<< "Max long long int ==>"<< LLONG_MAX<< endl;
cout<< "Max long long int ==>"<< LLONG_MAX<< endl;
cout<< "Unsigned max long long int ==>"<< ULLONG_MAX<< endl;
return 0;
}

char - декларира знаци и символи с дължина 1 байт.
     Пример 4. Извежда символ на екрана.

#include <iostream> // for Code::Blocks
using namespace std;
int main()
{
char ch;
ch='A';
cout<<ch<<endl;
return 0;
}

          Логически тип
bool - променливата (идентификатора) от този тип може да приема
само две стойности 'да'- true или 'не'- false ( истина или лъжа ).
true - 1
false - 0
     Пример 5.
#include <iostream> // for Code::Blocks
using namespace std;
int main()
{
bool a=true,b;
b=!a;
cout<<a<<endl;
cout<<b<<endl;
return 0;
}

Ще изведе на екрана 1 и 0.
Удивителния знак пред променливата означава, че присвоявате обратната стойност.

Благодаря за вниманието Ви !