Оператор за рефериране

   Използва се за достъп до елементи от класове или структури, като се използват указатели.
Изписва се като: -> . Например p->Name , указателя p сочи към елемента Name.
Изписването: (*p).Name e еквивалентно на p->Name .
Пример 1 : Възможно най-простият пример, за извеждане на име.


#include<iostream> // for Code Blocks
using namespace std;
struct name
{
char Name [20];
};
int main ()
{
name a;
name *p;
p = &a;
cout << "Imput your Name: ";
cin>> (*p).Name;
cout << p->Name<< endl;
return 0;
}

Пример 2 : Извеждаме два низа Name и Surname, след това извевдаме стойностите на масива years.

#include<iostream> // for Code Blocks
using namespace std;
struct name
{
char Name [20];
char Surname [20];
int years[3]={10,20,30};
};
int main ()
{
name a;
name *p;
p = &a;
cout << "Imput your Name: ";
cin>> (*p).Name;
cout << "Imput Surname: ";
cin>> p->Surname;
cout << p->Name<< " "<< (*p).Surname<< endl;
cout<< p->years[0]<< endl;
cout<< p->years[1]<< endl;
cout<< (*p).years[2]<< endl;
return 0;
}Благодаря за вниманието Ви !