Структура на С++ програма

        Преди да започнем да пишем програми, трябва предварително да сме свалили безплатния компилатор (развойната среда) на Code::Blocks от сайта им :
www.codeblocks.org/downloads -> Download the Binary Release ще изберете операционната система например: Windows там са предеставени актуалните версии например:
codeblocks-20.03mingw-nosetup.zip . Тази версия можете да я ползвате без да имате администраторски права, без да я инсталирате, само стартирате файла codeblocks (.exe ), там където сте го разархивирали . Срещу името щракнете върху BerliOS или Sourceforge.net би трябвало да си свалите инсталатора на развойната среда. В момента го свалям от Sourceforge.net , BerliOS ми създава проблеми ( Последно посещение на сайта: 07.10.2020 г.)
     Много важно ! Свалете файла с големина около 165 МВ (мега байта), защото по-малкия файл може да няма компилатор и не работи (грубо казано т.е. трябва да ползвате друг компилатор).
Инсталацията е стандартна и нищо не се променя.Ако няма вече икона на екрана, папката му се намира
в Local Disk C ->Program Files->CodeBlocks-> файла е: codeblocks (.exe ) и се стартира.
   Копирате примера :

#include <iostream> // for Code::Blocks
   using namespace std;
     int main()
         {
             cout<<"Hello world !"<< endl;
             return 0;
         }


   до тук - копирате и затварящата фигурна скоба .

След това от:
File -> New -> File...->c/c++ source->c++ е маркирано ->Next във областа : Filename with full path: щракаме върху трите точки ( ... )
  След като се отвори прозореца долу в File name си пишете името на програмата например : hello и save -> Finish
В празния прозорец натискате десен бутон на мишката: Edit -> Paste
Вече трябва да сте копирали програмата
След това от главното меню търсите Build и пак Build вече файла е компилиран. Отново от главното меню Build->Run и трябва да Ви изпише на екрана:
Hello world !

   Обяснение на примера :
  Всяка програма започва с директивите на препроцесора, които започват с знака # (диез) всяка директива се пише на отделен ред и
не завършват с ; (точка и запетая).
По този начин се включват различни готови файлове - header (заглавни файлове,който завършват на .h)
файлове за работа с математически функции: #include <math.h> Библиотека за работа със символи - #include <string.h>
Библиотека съдържаща функции за работа с час и дата - #include <time.h>
Основния файл, който включва входно-изходните операции е iostream.h
Той се включва по този начин #include <iostream>
Редът който започва // (две дясно наклонени черти) е коментарен ред от двете черти до края на реда компилатора не обработва този ред, той служи за пояснение на програмиста.
Другият начин за деклариране на няколко коментарни реда е: /* (наклонена черта и звазда)каквото
се напише между */ (звазда и наклонена черта) не се компилира от компютъра.
Пример :
// Коментарен ред
/* Коментарни
   редове */
using namespace std; - указва че се използват стандартните имена на системата std(съкращение от standart) в някои развойни среди не се пише този ред, но се добавя .h в края на името на файла.
   Пример :
     #include <iostream.h> // for Microsoft Visual Studio
     int main()
         {
             cout<<"Hello world !"<< endl;
             return 0;
         }


Оператор cout<< извежда съдържанието между кавичките на екрана.
Чрез оператор endl маркера да преминава на нов ред.

Кода на всяка програма се пише между фигурните скоби и завършва с return 0;


#include <iostream> // for Code::Blocks
using namespace std;
int main()
{

Тук се пише Вашата програма return 0;
}

     Пример: Извеждане текст на кирилица:

#include <iostream> // for Code::Blocks
#include <stdlib.h>
   using namespace std;
     int main()
         {
             system("chcp 1251>0");
             cout<<"Здравейte приятели!"<< endl;
             return 0;
         }Благодаря за вниманието Ви !