Указатели към структури 

    Указателите могат да сочат структури по същия начин както
за основните типове данни. Указателят трябва да се декларира като
указател към структура.
Пример :
struct ime
{
char first [30];
int year ;
};
ime clas;
ime* p; // Декларираме p, който е указател към структура;
p=&clas; // Присвоява адрес на структурата;

Достигането до стийностите на полетата посредством указател може да
се осъществи с оператора за рефериране -> (минус и по-голямо) :
в конкpетния случай : p->year=23;
Оператора за рефериране може да се използва само с указатели към структури
и указатели към класове.

strcpy (p->first,”Ivan”); // функцията strcpy() копира Ivan в адреса на first , за да
ползвате strcpy() трябва в началотона програмата да добавите хедър файла #include <string.h>
Пример: Извеждане на име и години с указател към структура и без указател.

#include <iostream>// for Code::Blocks
#include <string.h>
using namespace std;
struct ime
{
char first [30];
int year;
};
int main()
{
ime clas;
ime*p;
p=&clas;
strcpy(p->first,"Ivan");
p->year=19;
cout<<p->first<<","<<p->year<<endl;
cout<<clas.first<<","<<clas.year<<endl;
return 0;
}

Благодаря за вниманието Ви !