Контейнер вектор (vector)

   Векторите в C ++ са като масивите т.е. съдържат последователност от еднотипни елементи, но размер на масивът може да бъде променян и получаваме динамични масиви.

Пример за контейнер

#include <iostream> //for Code Blocks
#include <vector>
using namespace std;
typedef vector < int> VI;
int main()
{
vector< int> v1(10);
for (int i = 0; i <10; i++) v1[i]=i+1;
for (int i = 0; i < v1.size(); i++)
cout << v1[i] << " ";
VI v2;
v2=v1;
v2.resize(15);
cout<< endl;
for (int i = 0; i < v2.size(); i++)
cout << v2[i] << " ";
return 0;
}
Благодаря за вниманието Ви !