Въвеждаме и извеждане стойности на масив

       
# cd ..
# cd usr/bin
gedit e текстов редактор и си създаваме файл с име example11.java
# gedit example11.java

              Копирате от тук:

import java.util.*;
class example11 {
public static void main(String args[]){
Scanner input = new Scanner(System.in);
System.out.print("n=");
int i,n;
n= input.nextInt();
int [] a = new int [n];
for( i = 0; i < n; i++)
{
System.out.print("a["+i+"]=>");
a[i]= input.nextInt();
}
int len = a.length;
for( i = 0; i < len; i++)
{
System.out.print(a[i]+", ");
}
System.out.println();
}
}
              До тук:

Трябва да запишем файла: --> Save --> Close
Компилираме програмата:
# javac example11.java
Получаваме: example11.class
Стартираме програмата:
# java example11

Примерен изход:
     n=5
      a[0]=>5
      a[1]=>4
      a[2]=>3
      a[3]=>4
      a[4]=>1

       5, 4, 3, 2, 1,


Ако заменим двата реда, където въвеждаме елементите в масива
for( i = 0; i < n; i++)
{
System.out.print("a["+i+"]=>");
a[i]= input.nextInt();

}
с този ред масивът автоматично ще се запълва със случайни числа от 0 до 100
a[i]=(int)(100*Math.random())+1;
Благодара за вниманието Ви !