Изчисляване на среден успех. Използваме класове (class)

       
# cd ..
# cd usr/bin
gedit e текстов редактор и си създаваме файл с име Student.java
# gedit Student.java

              Копирате от тук:

import java.io.*;
import java.util.*;
public class Student{
   static class Study{
     public String name;
     public double ang, math, bel;
     public double average() {
       return (ang+math+bel) /3;
     }
}
public static void main(String args[]){
  
   String s; double a,m,b;
   Scanner input = new Scanner(System.in);
   Study std= new Study();
   System.out.print("Name =>");
   s=input.nextLine(); std.name=s;
   System.out.print("English =>");
   a=input.nextDouble(); std.ang=a;
   System.out.print("Mathematic =>");
   m=input.nextDouble(); std.math=m;
   System.out.print("BEL =>");
   b=input.nextDouble(); std.bel=b;
   System.out.print("\033[2J\033[1;1H"); // Clear screen
   System.out.println("\n"+"\n"+"<---- "+std.name+" ---->");
   System.out.println("+----------------------+");
   System.out.println("|                      |");
   System.out.println("|        English ="+std.ang+"  |");
   System.out.println("|     Mathematic ="+std.math+"  |");
   System.out.println("|            BEL ="+std.bel+"  |");
   System.out.println("+----------------------+");
   System.out.format("|        Average ="+"%.3f|%n",std.average());
   System.out.println("+----------------------+");
}
}
              До тук:

Трябва да запишем файла: --> Save --> Close
Компилираме програмата:
# javac Student.java
Получаваме: Student.class
Стартираме програмата:
# java Student


      Примерен изход:
  Name =>Rocky
  English =>5
  Mathematic =>4
  BEL =>4

   ....... . . . .


Благодара за вниманието Ви !