Създаване и четене на файл

       Елементарен начин за създаване на текстовия файл: file2w.txt в текущата директория.
Програмата създава файла, ако съществува добавяте четири реда към края на файла.
# cd ..
# cd usr/bin
gedit e текстов редактор и си създаваме файл с име file1w.java
# gedit file1w.java

              Копирате от тук:

import java.io.*;
public class file1w
{
public static void main( String[] args )
{
try {
FileWriter writer = new FileWriter("./file2w.txt", true);
// Writes the content to the file
writer.write("Add to file : \n");
writer.write("Line one => .............\n");
writer.write("Another line ==> ......................\n");
writer.write("Another additional line ==> .......................\n\n");
writer.flush();
writer.close();
System.out.println("Data is entered into ./file2w.txt");
} catch (IOException e) {
System.out.println("Exception Occurred:");
e.printStackTrace();
}
}
}
              До тук:

Трябва да запишем файла: --> Save --> Close
Компилираме програмата:
# javac file1w.java
Получаваме: file1w.class
Стартираме програмата:
# java file1w

      Четене съдържанието на файл: file2w.txt

              Копирате от тук:

import java.io.*;
public class file2 {
public static void main(String[] args) {
BufferedReader br = null;
try{
br = new BufferedReader(new FileReader("./file2w.txt"));
System.out.println("Reading file .... with readLine():");
String line = br.readLine();
while (line != null) {
System.out.println(line);
line = br.readLine();
}
}
catch (IOException ioe)
{
ioe.printStackTrace();
}
finally
{
try {
if (br != null)
br.close();
}
catch (IOException ioe)
{
System.out.println("Error in closing the BufferedReader");
}
}
}
}


              До тук:

Благодара за вниманието Ви !