Структура на Java програма
  Стартирането и компилирането на java програма се осъществява по един и същ начин под Windows и Linux , само използваме различни текстови редактори съответно: notepad и gedit .
Стартиране на програма написана на Java под ОС Windows
Трябва да инсталираме Java среда - The Java SE Development Kit 8 (JDK 8).
Актуалната в момента версия можете да намерите на:
     - Сайта на ORACLE

Също така можете да ползвате развойните среди: NetBeans или Eclipse.
Избираме: JDK DOWNLOAD
Инсталираме го.
Първо на Local Disk (C:) си създаваме нова папка например с името: Example_Java.
Десен бутон на windows прозореца(най-долу в ляво) избираме:
Command Prompt (Admin) – важно е да сте Admin !!
Ако сте в:
C:\Windows\system32>
За да излезем пишем:
cd\
И влизаме в папката example_Java
cd example_Java
Името на файла e HelloWorld.java трябва да съвпада с името на основния клас (public class HelloWorld { ... } ),
пишем:
notepad HelloWorld.java
Копираме текста от сайта по-долу и го поставяме тук..
Компилираме:
javac HelloWorld.java
Стартираме програмата:
java HelloWorld
На екрана, би трябвало да се изведе съобщението:
    Hello World !!!

Програмата е писана за Linux и трябва да имате инсталирана Java.
Името на файла ( HelloWorld.java ) трябва да съвпада с името на основния клас (public class HelloWorld { ... } ),
       
# cd ..
# cd usr/bin
gedit e текстов редактор и си създаваме файл с име HelloWorld.java
# gedit HelloWorld.java
              Копирате от тук:

public class HelloWorld {
public static void main(String args[])
{
System.out.println(" Hello World !!!");
}
}

              До тук:
Трябва да запишем файла: --> Save --> Close
Компилираме програмата:
# javac HelloWorld.java
Получаваме: HelloWorld.class ( преносим JVM bytecode);
Стартираме програмата:
# java HelloWorld
На екрана, би трябвало да се изведе съобщението:
    Hello World !!!

Описание:
System.out.println("Hello World !!!"); - извежда на екрана съдържанието, което се намира м/у кавичките.
Трябва да изведе на екрана:
Hello World !!!
Благодара за вниманието Ви !