Интерфейси

Чрез интерфеиса се задават само общите характеристики (нещо като шаблон), след това може да се имплементират (задават, използват) конкретни стойности. В литературата го обясняват като: "абстрактен клас". Декларират се с оператора interface и си задаваме име на интерфейса. Включват се в класовете чрез: Implements

# cd ..
# cd usr/bin
gedit e текстов редактор и си създаваме файл с име a74.java
# gedit a74.java

              Копирате от тук:

import java.io.*;
import java.util.*;
interface Round {
double pi = 3.14,a=4,b=5,c=6,r=7;
public abstract double s();
}
class Cirlce implements Round{

public double s(){
return 2*pi*r;
}}

class Rectangle implements Round{
public double s(){
return 2*(a+b);
}}

class Triangle implements Round{
double c=10;
public double s(){
return (a+b+c);
}}

class a74{
public static void main(String args[]){
Rectangle c=new Rectangle();
Cirlce d=new Cirlce();
Triangle e=new Triangle();
System.out.println("\n a="+Round.a+" b="+Round.b+" r="+Round.r+ " c="+Round.c+ " c="+e.c +"\n");
System.out.println("Rectangle 2*(a+b)="+c.s());
System.out.println("Cirlce ( 2*pi*r)="+d.s());
System.out.println("Triangle (a+b+c)="+e.s());
}}
               до тук:
Трябва да запишем файла: --> Save --> Close
Компилираме програмата:
# javac a74.java
Получаваме: a74.class
Стартираме програмата:
# java a74


      Примерен изход:

   a=4.0 b=5.0 r=7.0 c=6.0      c=10.0

  Rectangle 2*(a+b)=18.0
  Cirlce ( 2*pi*r)=43.96
  Triangle (a+b+c)=19.0Благодара за вниманието Ви !