Структура на Java програма

Програмата е писана за Linux и трябва да имате инсталирана Java
       
# cd ..
# cd usr/bin
gedit e текстов редактор и си създаваме файл с име sum.java
# gedit sum.java

class sum {
public static void main(String args[]){
int a1;
int a2;
int a3;
a1 = 20;
System.out.println("a1= " + a1);
a2 = a1 / 2;
System.out.println("a2= " + a2);
a3= a1+a2;
System.out.print("a1 + a2= " +a3+"\n");
}
}
Трябва да запишем файла: --> Save
Компилираме програмата:
# javac sum.java
Получаваме: HelloWorld.class (т. нар. преносим JVM bytecode);
Стартираме програмата:
# java sum

Благодара за вниманието Ви !