Намиране на най-малкото от три числа

       
# cd ..
# cd usr/bin
gedit e текстов редактор и си създаваме файл с име a7.java
# gedit a7.java

import java.util.Scanner;
class a7 {
public static void main(String args[]){
Scanner input = new Scanner(System.in);   double a,b,c;
   System.out.println("Enter three numbers ");
  System.out.print("a=");
  a=input.nextDouble();
  System.out.print("b=");
  b=input.nextDouble();
  System.out.print("c=");
  c=input.nextDouble();
   if ( a < b && a < c )
   System.out.println(" a=" + a +" ==> is smallest");
   else if ( b < a && b < c )
   System.out.println(" b=" + b +" ==> is smallest");
   else if ( c < a && c < b )
   System.out.println(" c=" + c +" ==> is smallest");
   }
  }
Трябва да запишем файла: --> Save --> Close
Компилираме програмата:
# javac a5.java
Получаваме: a7.class
Стартираме програмата:
# java a7

Примерен изход:
     Example input numbers:
       a1= 20
       a2= 4
       a1:a2= 5


Благодара за вниманието Ви !