Сортиране на масив (метод на мехурчето - Java)

       
# cd ..
# cd usr/bin
gedit e текстов редактор и си създаваме файл с име ezample14.java
# gedit example14.java

import java.util.*;
class example14 {
public static void main(String args[]){
   Scanner input = new Scanner(System.in);
   System.out.print("Enter the number of elements in the array n=");
     int i,n,j,buf;
     n= input.nextInt();
     int [] a = new int [n];
    for( i = 0; i < n; i++)
    {
      System.out.print("a["+i+"]=>");
       a[i]= input.nextInt();
     }
  for(i=0;i< n;i++)
    for(j=n-1;j >i;j--)
       if(a[j-1] >a[j])
       {
         buf=a[j-1];
         a[j-1]=a[j];
         a[j]=buf;
       }
   for( i = 0; i < n; i++)
    {
       System.out.print("a["+i+"]="+a[i]+"; ");
    }
    System.out.println();
  }
   }
Трябва да запишем файла: --> Save --> Close
Компилираме програмата:
# javac example14.java
Получаваме: example14.class
Стартираме програмата:
# java example14

Примерен изход:
     n=5
      a[0]=>77
      a[1]=>55
      a[2]=>44
      a[3]=>999
      a[4]=>45

       a[0]=44;   a[1]=45;   a[2]=55;   a[3]=77;   a[4]=999;


Благодара за вниманието Ви !