Елементарен калкулатор. Използваме оператор switch

       
# cd ..
# cd usr/bin
gedit e текстов редактор и си създаваме файл с име switch1.java
# gedit switch1.java

              Копирате от тук:

import java.io.*;
import java.util.*;
class switch1 {
public static void main(String[] args) {
System.out.println("Въведете две числа:");
Scanner input = new Scanner(System.in);
char c;
double x,y, r=0;
boolean error= false;
System.out.print("x= ");
x=input.nextInt();
System.out.print("Insert operation:(*, /, +, -, %):");
c = input.next().charAt(0);
System.out.print("y= ");
y=input.nextInt();
switch (c) {
case '*': r = x * y; break;
case '/': r = x / y;
if (y==0) {System.out.println("Деление на нула"); error = true;}
else break;
case '+': r= x + y; break;
case '-': r = x - y; break;
case '%': r = x % y; break;
default: error = true;
}
if (error) System.out.println("Грешка ...");
else
System.out.println(x+" "+c+" "+y+"= "+r);
}
}
              До тук:

Трябва да запишем файла: --> Save --> Close
Компилираме програмата:
# javac switch1.java
Получаваме: switch1.class
Стартираме програмата:
# java switch1


% -Остатък при целочислено деление . . ....
      Примерен изход:
  Въведете две числа:
  x= 7
  Insert operation:(*, /, +, -, %):/
  y= 0

   Деление на нула
   Грешка ...


Благодара за вниманието Ви !