Разлика между типове: double и integer

       
# cd ..
# cd usr/bin
gedit e текстов редактор и си създаваме файл с име a4.java
# gedit a4.java

class a4 {
public static void main(String args[]){
  int a1; double d1;
  int a2; double d2;
  int a3; double d3;
  a1 = 9; d1=9;
  System.out.println("\n"+" Example double and integer:");
  System.out.println("\n"+" double d1= "+d1);
  d2 = d1 / 2;
  System.out.println(" d2=d1:2= " + d2);
  d3= d1+d2;
  System.out.print(" d1+d2=" +d3+"\n"+"\n");

  System.out.println("\n"+" int a1= "+a1);
  a2 = a1 / 2;

  System.out.println(" a2=a1:2= " + a2);
  a3= a1+a2;
System.out.print(" a1+a2=" +a3+"\n"+"\n");

}
}
Трябва да запишем файла: --> Save --> Close
Компилираме програмата:
# javac a4.java
Получаваме: a4.class
Стартираме програмата:
# java a4

Примерен изход:
     Example double and integer:
  double d1= 9.0
    d2=d1:2= 4.5
      d1+d2=13.5

        int a1= 9
   a2=a1:2= 4
     a1+a2=13


Благодара за вниманието Ви !