Моята първа програма с помоща на MFC

#include <afxwin.h>
class CMainWnd : public CFrameWnd
{
public:
CMainWnd ();
};
CMainWnd::CMainWnd ()
{
Create(NULL,"Hello World",WS_OVERLAPPEDWINDOW,rectDefault,NULL,NULL);
}
class CMyApp : public CWinApp
{
public:
CMyApp();
virtual BOOL InitInstance();
};
CMyApp::CMyApp()
{}
BOOL CMyApp::InitInstance()
{ m_pMainWnd=new CMainWnd();
ASSERT(m_pMainWnd);
m_pMainWnd->ShowWindow(m_nCmdShow);
m_pMainWnd->UpdateWindow();
return TRUE;
};
CMyApp myApp;

Програмата е тествана на Microsoft Visual C++ 6.0 и на Microsoft Visual Studio 2010 .
     За Microsoft Visual C++ 6.0 :
Първо: копирате програмата от сайта. Отваряте Microsoft Visual C++ 6.0 от File – New в меню Projects
избирате Win32 Applications от дясно горе в Project name: пишете името на проекта например: app1
В Location си задавате в коя папка ще запазите файла. Желателно е да го запишете в папка MyDocuments или c:\Users\Вашето име на акаунта\Documents ( за по-новите версии на Windows 7,8) и натискате ОК .
Поставяте отметка на An empty project и натискате Finish. След това ОК. След това отново от File – New в меню Files избирате C++ Source File от дясно горе трябва да има отметка в Add to project:

Вие си пишете името на файла във File name: например: app1 Имената на проекта и на основния файл ще съвпадат, това не пречи с нищо. Натискате ОК .
Отваря се празния файл app1.cpp и там Paste кода, който сте копирали от тук. След като сте го пейстнали отивате най- отгоре в ляво (там са File, Edits, View, Insert ) в Project – Settings в General в Microsoft Fondation Classes: избирате Use MFC in a static l library след това ОК.
След това от Bild Bild app1.exe ,ако няма грешки ( 0 error 0 warning) от Bild Execute app1.exe .Ще Ви покаже празен прозорец. Това е.
     За Microsoft Visual Studio 2010 :
Първо: копирате програмата от сайта. Отваряте Microsoft Visual C++ 6.0 от File – New в меню Projects
ляво горе трябва да пише: Visual C++ от дясно избирате :Win32 Console Application долу в Name: пишете
името на проекта например: app1 и натискате ОК.
След това Next в следващия прозорец поставяте отметка (кръгче) в Windows Application
и отметка на Empty project. Натискате Finish.
Би трябвало да се отвори прозореца на проекта. В лявата част трябва да има папки:
Header Files, Resource Files, Source Files и External Dependencies. Намирате папката
Source Files натискате десен бутон на мишката върху нея и от там Add - New Item - C++File (.cpp)
долу в Name: пишете името на файла, който ще добавяте в проекта например: app1 и натискате Add.
Би трябвало под папката Source Files да има файл app1.cpp в този файл Paste кода,
който сте копирали от сайта.
След това отивате в Project - proporties (app1 proporties) - и от ляво отваряте
Configuratoin Proporties - в General и вече отивате в дясната страна на прозореца.
Трябва да бъде :
Configuration Type трябва да бъде: Application (.exe)
Use of MFC трябва да бъде: Use MFC in Static Library, може да бъде и Use MFC in a Shared DLL;
Character Set трябва да бъде: Use Multi-Byte Character Set
Натискате ОК
Отивате най-отгоре: Bild -Bild Solution
Ако всичко е наред , го старттирате проекта от Debug-Start Debugging (F5)
Програмата показва празен прозорец и на него горе в ляво
пише Hello World. Това е.

Благодара за вниманието Ви !