Програма, която изписва текст на екрана

# include < afxwin.h>// Otpechatva text na ekrana
class MyWindow: public CFrameWnd
{
public :
MyWindow()
{
Create (NULL,"Program 4");
}
protected :
void OnPaint ()
{
CPaintDC* paintDC = new CPaintDC(this);
ShowRow (paintDC);
}
void ShowRow (CPaintDC* paintDC)
{
CFont* font = new CFont();
paintDC->SelectObject(font);
paintDC->TextOut (150,120,"Program row 1");
paintDC->TextOut (150,160,"row 2 !");
delete font;
}
DECLARE_MESSAGE_MAP ()
};
BEGIN_MESSAGE_MAP(MyWindow,CFrameWnd)
ON_WM_PAINT()
END_MESSAGE_MAP ()
class MyApp : public CWinApp
{
public :
BOOL InitInstance ()
{
MyWindow *MyWindowObject= new MyWindow;
m_pMainWnd = MyWindowObject;
MyWindowObject->ShowWindow(SW_SHOWNORMAL);
return TRUE;
}
};
MyApp app4;


Обяснение :
Windows основно използва рисуване на графика върху екрана за да може да изобразява обектите си.
GDI (Grafical Device Interface) се нарича интерфейса за графични устройства, чрез който се изграждат тези изображения.
DC (device context) контекст на устройството - логическо представяне на физическите устройства като например монитор или принтер.
Класът CPaintDC обработва съобщението WM_PAINT съответно функцията OnPaint () и служи за пречертаване на части от клиентската област.
За да нарисувате прозорец трябва да създадете своя функция On_Paint() , която ще изрисува желаното от Вас съдържание.
CPaintDC* paintDC = new CPaintDC(this); създава DC за рисуване Шрифтовете са описани от структурата LOGFONT , тук ги ползваме по подразбиране, за разширени обяснения в сайта на Microsoft.
Създавате си обект: CFont* font = new CFont();
CFont - клас, който служи за създаване и настройка на шрифтове.
Новя графичен обект първо се избира в контекста на устройството чрез:
paintDC->SelectObject(font);
и извеждаме текста във функцията TextOut paintDC->TextOut (150,160,"row 2 !");
TextOut (х,у,"Текст, който се извежда", n );
x - координати по х;
у - координати по у;
n - Брой на символите, който трябва да бъдат изведени;

В "Моята първа програма с помоща на MFC" на сайта е обяснено как се стартират проектите.

Благодара за вниманието Ви !