Втора програма - натискане на левия бутон на мишката

#include <afxwin.h>
class CMyWnd:public CFrameWnd
{
public :
CMyWnd();
afx_msg void OnLButtonDown(UINT nFlags,CPoint point);
DECLARE_MESSAGE_MAP ()
};
BEGIN_MESSAGE_MAP(CMyWnd,CFrameWnd)
ON_WM_LBUTTONDOWN ()
END_MESSAGE_MAP ()
class CMyApp :public CWinApp
{public:
BOOL InitInstance ();
};
CMyWnd::CMyWnd()
{
Create (0,"Program click . . . ");
}
void CMyWnd::OnLButtonDown(UINT nFlags,CPoint point)
{
MessageBox("Ляв бутон"," Hello");}
BOOL CMyApp::InitInstance()
{
m_pMainWnd= new CMyWnd ();
m_pMainWnd->ShowWindow (m_nCmdShow);
return TRUE;
};
CMyApp App1;


В урока: "Моята първа програма с помоща на MFC" на сайта е обяснено как се стартират проектите.

Благодара за вниманието Ви !