Програма, която проверява дали натискане на левия,
десния бутон на мишката или клавиш от клавиатурата

#include < afxext.h>
class CMainWnd : public CFrameWnd
{
public:
CMainWnd ();
afx_msg void OnLButtonDown (UINT, CPoint);
afx_msg void OnRButtonDown (UINT, CPoint);
afx_msg void OnKeyDown (UINT,UINT,UINT);
int OnCreate(LPCREATESTRUCT LpCreateStruct);
private: CStatusBar m_wndStatusBar;
CStatic* MyStatic;
CButton* MyButton;
CEdit* MyEdit;
DECLARE_MESSAGE_MAP ();
};
CMainWnd::CMainWnd ()
{
Create(NULL,"Hello World",WS_OVERLAPPEDWINDOW,rectDefault,NULL,NULL);
}
BEGIN_MESSAGE_MAP (CMainWnd, CFrameWnd)
ON_WM_LBUTTONDOWN()
ON_WM_RBUTTONDOWN()
ON_WM_KEYDOWN()
ON_WM_CREATE()
END_MESSAGE_MAP ()
void CMainWnd::OnKeyDown (UINT,UINT,UINT)
{
AfxMessageBox("Key Button Down");
}
void CMainWnd::OnRButtonDown (UINT, CPoint)
{
AfxMessageBox("Right Button Click");
}
void CMainWnd::OnLButtonDown (UINT, CPoint)
{
AfxMessageBox("Left Button Down");
}
int CMainWnd::OnCreate(LPCREATESTRUCT LpCreateStruct)
{
if (CFrameWnd::OnCreate(LpCreateStruct)==-1)
return -1;
m_wndStatusBar.Create(this);
return 0;
}
class CMyApp : public CWinApp
{
public:
CMyApp();
virtual BOOL InitInstance();
};
CMyApp::CMyApp()
{}
BOOL CMyApp::InitInstance()
{
m_pMainWnd= new CMainWnd ();
m_pMainWnd->ShowWindow (m_nCmdShow);
return TRUE;
};
CMyApp App3;


В "Моята първа програма с помоща на MFC" на сайта е обяснено как се стартират проектите.

Благодара за вниманието Ви !